شرکت فرازپردازان از سال ۱۳۸۹ تاکنون با همکاری بیمه پارسیان توانسته است دو پروژه بیمه‌ای را در سطح کشوری عملیاتی نماید. پروژه‌های پارسیان در بستر J2EE با استفاده از Spring, Hibernate, Struts پیاده شده و از محصولات Oracle برای مدیریت اطلاعات استفاده می‌کنند.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان

پروژه عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان شامل زیرسیستم‌های زیر است:

سیستم استعلام:

این سیستم خدمات استعلام بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و بیمه های عمر خانواده را به بیمه گذاران و نمایندگان ارائه میدهد. همچنین این سیستم از طریق وب سرویس به سامانه های موبایلی پارسیان خدمات می دهد.

سیستم ثبت پیشنهادات و صدور بیمه نامه های عمر:

این سیستم شامل عملیات لازم برای ثبت پیشنهادات و مدیریت آنان تا صدور و چاپ بیمه نامه است. سیستم صدور عملیات و روالهای سازمانی مورد نیاز برای نمایندگان، واحدهای صدور، مدیریت صدور، مالی، آزمایشگاههای پزشکی و پزشکان را مدیریت کرده و با دید سیستم BPMS میتواند این فرآیند را مکانیزه نماید. همچنین اسناد مورد نیاز در یک سیستم مدیریت اسناد ذخیره شده و در صورت نیاز بازیابی میشوند.

سیستم خدمات پس از صدور بیمه های عمر:

این سیستم عملیات و روالهای اداری و سازمانی لازم برای صدور و مدیریت الحاقیه های برگشتی، اضافی، توضیحی، برداشت از اندوخته، وام، تغییر کد، تسویه پیش از موعد، ابطال و بازخرید را مدیریت می نماید.

سیستم خسارت:

این سیستم عملیات و روالهای سازمانی لازم برای مدیریت و رسیدگی به خسارتهای پوششهای اصلی و اضافی شامل نقص عضو، فوت، فوت بر اثر حادثه، امراض خاص و معافیت از حق بیمه را مدیریت مینماید.

سیستم کارمزد:

عملیات مربوط به محاسبه، پرداخت و پیگیری کارمزدهای شبکه فروش از طریق این سیستم مدیریت می شوند.

سیستم مالی:

در زیرسیستم مالی، عملیات مربوط به رفع مغایرتهای بانکی، مدیریت پرداختهای نمایندگان و بیمه گذاران، ثبت اسناد، اعتبارات و بدهی ها انجام میشوند. این سیستم میتواند با اتصال به بانک عملیات دریافت اتوماتیک (از طریق کد مشتری) و پرداخت اتوماتیک (سیستم ACH) را انجام دهد.

بردروهای بیمه مرکزی:

با توجه به اهمیت گزارشهای ارسالی به بیمه مرکزی و نیاز به عدم تغییر اطلاعات پیشین، زیر سیستم جدایی برای این گزارشات و بردروها طراحی شده است. این بردروها شامل انواع بردروی صدور، الحاقیه، مبالغ پرداختی، خسارت، اقساط معوق و اندوخته ریاضی است.

سیستم مشارکت در منافع:

اهمیت میزان سود مشارکت در رقابت بین شرکتهای بیمه آشکار است. زیرسیستم مشارکت امکان محاسبه و فریز اندوخته تا پایان سال مالی برای محاسبه مشارکت را دارا است. محاسبه و واریز به اندوخته سود مشارکت برای بیمه نامه های ۱۵ و ۱۸ درصدی از امکانات این زیر سیستم است

پورتال بیمه گذاران:

بیمه گذاران با ثبت نام در این سیستم میتوانند اطلاعات مربوط به بیمه نامه های خود را مشاهده کرده و اقساط خود را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.