اعضای هیئت مدیره شرکت فرازپردازان بیتی آرون

حسین هامونی

عضو هیئت مدیره

دانشجوی دکترای داده کاوی
University of New Mexico

محمدامین شیرزاد

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد شبکه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارشک خضری نژاد

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
دانشگاه صنعتی شریف

عباس تهرانی فر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر